Πρόγραμμα κατάρτισης & πιστοποίησης εργαζομένων χειριστών μηχανοδηγών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων εθνικού μητρώου φορτοεκφορτωτών

xeiriston mixanodigon mixanimaton ektelesis texnikon ergon ethnikoy mitroou fortoekfortoton

Λεπτομέρειες του προγράμματος

Με το Ν.4455/2017 περί ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ (ΕΜΦ) ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής, οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΜΦ.

Στο ΕΜΦ Λιμένα ή Ξηράς, εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς.

Για τη μετάβαση από το εισαγωγικό Μητρώο Α` στο Μητρώο Β` Λιμένα ή Ξηράς, ο νόμος προβλέπει ως προϋπόθεση, ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία, ή συνδυασμό της επαγγελματικής εμπειρίας και πιστοποίηση των δεξιοτήτων του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά ISO/IEC 17024. 

Η πιστοποίηση αυτή σύμφωνα με το νόμο, χορηγείται μετά την παρακολούθηση επικαιροποιημένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, βάσει των προδιαγραφών του Επαγγελματικού Περιγράμματος των φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η κατάρτιση και πιστοποίηση αφορά και τους ήδη εγγεγραμμένους στο Μητρώο Β` Λιμένα ή Ξηράς. Ωφελούμενοι της Δράσης είναι οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι (περίπου 5.000) στο ΕΜΦ, κατά προτεραιότητα στο Μητρώο Β΄ (Φ. Λιμένα- Ξηράς) και εν συνεχεία στο Μητρώο Α' (Φ. Λιμένα-Ξηράς), βάσει αρχαιότητας εγγραφής και υποβολής αίτησης συμμετοχής στη δράση. 

Οι εργαζόμενοι θα καταρτιστούν σε γνώσεις και δεξιότητες που θα συνάδουν με τo επικαιροποιημένo επαγγελματικό περίγραμμα, το οποίο αναπτύχθηκε ήδη στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση του ΕΦΜ, Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων «Φορτοεκφορτωτής ξηράς-λιμένος» και «Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων λιμένων»» με κωδικό ΟΠΣ 5007871, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», καθώς επίσης και στα αντικείμενα όπως περιγράφονται στη με αριθμ. ΚΥΑ 228536/28.12.2017 (ΦΕΚ 12 Β'/10.01.2018). 

Για τους εργαζόμενους – καταρτιζόμενους προβλέπεται η καταβολή επιδόματος το οποίο ανέρχεται σε πέντε ευρώ ανά ώρα κατάρτισης (5€/ώρα). 

Η διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης είναι 150 ώρες, οι οποίες διακρίνονται σε 120 ώρες θεωρητικού μέρους και 30 ώρες πρακτικού μέρους (μελέτη περιπτώσεων). Επίσης, προβλέπεται πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, του Δημόσιου (ΕΟΠΠΕΠ) ή άλλου διαπιστευμένου φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ), κατά ISO/IEC 17024, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του επικαιροποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα. 

Επικοινωνήστε μαζί μας...

Ονοματεπώνυμο
Υποχρεωτικό πεδίο!
Τηλέφωνο
Υποχρεωτικό πεδίο!
Email
Invalid Input
Είστε από Νομό
Υποχρεωτικό πεδίο!
Παρατηρήσεις
Invalid Input


Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε.

Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Invalid Input