15 Ιανουαρίου, 2023

Εξετάσεις χορήγησης Πιστοποιητικών Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων

Σύμφωνα με την  υπ’ Αριθμ. 9269/246316/2-9-2020 (ΦΕΚ4032/Β/2-9-2020) «Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 (Α΄8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής…
30 Ιουλίου, 2021

Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος

«Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος», με κωδικό ΟΠΣ 5051556. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και η…
23 Νοεμβρίου, 2017

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Cambridge και το φορέα Vellum Global Educational Services Α.Ε., έναν από τους κορυφαίους παρόχους Πιστοποιήσεων στην Ευρώπη, διοργανώνει προγράμματα τηλεκατάρτισης προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security). Αντικείμενο του προγράμματος: Αντικείμενο του προγράμματος είναι η…
20 Φεβρουαρίου, 2017

Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ,  υλοποιεί προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ενηλίκων μη Τυπικής εκπαίδευσης, που θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας.Με βάση την εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) καθώς και τις διατάξεις του Ν.4342/2015 , από τον Σεπτέμβριο…
31 Μαΐου, 2016

Πιστοποίηση Γνώσης Η/Υ

Πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών με αναγνώριση στην αγορά εργασίας, στο Ελληνικό Δημόσιο και στον ΑΣΕΠ. Για περισσότερες διευκρινήσεις / πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σε ένα από τα παραρτήματά μας : Υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα
31 Ιανουαρίου, 2012

Εκπαιδευτικά προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ, είναι πιστοποιημένος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο της διαδικασίας που απαιτείται για τη χορήγηση οριστικών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων ή Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.…
23 Μαρτίου, 2009

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Το ΕΡΕΙΣΜΑ Κ.Δ.Β.Μ  πραγματοποιεί σεμινάρια για τους εμπειροτέχνες τεχνίτες οχημάτων για την απόκτηση της άδειας του Μηχανοτεχνίτη / Ηλεκτροτεχνίτη: Προβλέπεται εκπαίδευση σε τεχνίτες και εμπειροτέχνες, εργαζομένους και εργοδότες που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος…